Beschikking van de Minister van Economische Zaken dd. 11 september 1991 No. 5696, houdende vaststelling van regels voor wat betreft kredietwaardigheid, handelskennis en vakbekwaamheid tar verkrijging van een vergunning tot uitoefening van het bedrijf van reisbureau of touroperator.

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, 

G E LET OP: 

a. artikel 6 van het Decreet Vergunningen Bedrijven en Beroepen (S.B. 1981 No. 145);

b. het Besluit Vergunningplichtige Bedrijven en Beroepen (S.B. 1981 No. 147, zoals gewijzigd bij S.B. 1985 No. 040));

c. het Staatsbesluit van 30 juni 1988, houdende instelling en taakomschrijving van Departementen van Algemeen Bestuur (S.B. 1988 No. 039).

Gehoord de.Direkteur van Economische Zaken 

OVERWEGENDE: 

dat het i.v.m. de ordening en strukturering van het Reiswezen noodzakelijk is gebleken om regels vast te stellen voor wat kredietwaardigheid, handelskennis en vakbekwaambeid betreft.

HEE FT BESLOTEN: 

I . te bepalen-dat: 

A. voor het verkrijgen van een vergunning voor de uitoefening van reisbureau- of touroperatorbedrijf, de aanvrager zijn kredietwaardigheid aisvoigt dient aan te tonen;

  • a. middels een bankverklaring en/of bankgarantie waaruit blijkt dat hij als voldoende kredietwaardig kan worden geacht om het bedrijf naar behoren uit te oefenen;

  • b. indien er door de aanvrager ter uitoefening van het bedrijf een overeenkomst van geldleen werd aangegaandan moet deze overeenkomst worden overgelegd;

  • c. de aanvrager dient ter beoordeling van de kredietwaardigheid het volgende te overleggen:

1. een aktiviteitenplan; 

2. een investeringsplan met vermelding van financieringsbron; 

3. een resultaten-begroting op basis van het aktiviteitenplan, de weike een periode moeten beslaan van 3(drie) jaren.

  • d. de aanvrager heeft de verplichting om aangaande de verbintenissen die uit de door hem gesioten reisovereenkomsten voortvioeien gedurende 3 (drie) jaren na afgifte van de vergunning zekerheid te bieden in de vorm van een bankgarantie ten bedrage van:

1. voor het reisbureaubedrijf Sf. 100.000,- (HONDERDDUIZEND GULDEN); 2. voor het touroperatorbedrijf Sf. 50.000,- (VIJFTIGDUIZEND GULDEN).

B. dat tot bewijs voor het beschikken over handelskennis voor een reisbureau- en touroperatorbedrijf, de beheerder zal dienen te overieggen een door de Overheid erkend Middelbaar-diploma, richting handelskennis, dan wel 5(vijf) jaar ervaring,in het voeren van een bedrijfsadministratie.

C. dat als vereiste voor het bewiis van vakbekwaamheid het volgende zal dienen:

  • a. voor een Reisbureau:

1. de beheerder dient te beschikken over minimaal 5(vijf) jaar ervaring bij een reisbureau of luchtvaartmaatschappij waarvan minstens 2(twee) jaar in "international ticketing" en het diploma/certificaat van de "IATA-UFTAA training course" of "basic passenger course" van een door de IATA erkende luchtvaartmaatschappij, dan wel;

2. het diploma Middelbaar beroepsonderwijs in het Toerisme en 3(drie) jaar ervaring bij, een reisbureau of een luchtvaartmaatschappij in international ticketing, dan wel;

3. het diploma hoger beroepsonderwijs in het Toerisme en 2(twee) jaar ervaring bij een 'reisbureau of luchtvaartmaatschapoij in international ticketing.

  • b. voor een Touroperatorbedrijf:

 1. de beheerder dient te beschikken over minimaal 5(vijf) jaar ervaring in het zelfstandig samenstellen e -n uitvoeren van tourpakketten, dan we];

2. het diploma Middelbaar beroepsonderwijs in het Toerisme en 3(drie) jaar ervaring in het reiswezen dan we];

3. het diploma hoger beroepsonderwijs in het Toerisme en 2(twee) jaar ervaring in het reiswezen.

D. indien de aanvrager een rechtspersoon is, zal de direktie aan de in A., B. en C. genoemde eisen dienen te voldoen.

II. Voorts te bepalen dat deze beschikking, die in het Staatblad van de Republiek Suriname wordt bekend gemaakt, in werking treedt met ingang van de dag volgende op die harer bekendmaking.

III. Van deze beschikking afschrift te zenden aan de Direkteur van Binneniandse Zaken (in duplo), de Direkteur van Regionale Ontvvikkeling, de Direkteur van Justitie, de Direkteur van Openbare Werken, de Direkteur van Economische Zaken, de desbetreffende Distrikts-Commissaris, de Coordinator Toerisme en Horeca, het Hoofd van de afdeling Bedrijfsvergunningen en de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Paramaribo, de 11e september 1991 
H.EERSEL 

Uitgegeven te Paramaribo, de 17e maart 1992. 

De Minister van Binnentandse Zaken,
S. SETROREDJO