Beschikking van de Minister van Economische Zaken dd. 11 September 1991 No. 5698, houdende vaststelling van voorwaaden tot de uitoefening van het bedrijf van reisbureau.

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, 

GELET.OP: 

a. het Decreet Vergunningeh Bedrijven en Beroepen (S.B. 1981 No. 145)

b. het Besluit Vergunningplichtige Bedrijven en Beroepen (S.B. 1981 No. 147 , zoals gewijzigd bij S.B. 1985 No. 040).

Gehoord de Direkteur van Economische Zaken; 

OVERWEGENDE: 

dat het wenseiijk is vergunningsvoorwaarden terzake de uitoefening van het bedrijf van reisbureau vast te stellen.

HEEFT BESLOTEN:

I. Te bepalen, dat voor de toepassing van het bij of krachtens deze beschikking bepaalde, wordt verstaan onder:

a. Reisbureaubedrijf:
Het ten behoeve van het uitgaand reisverkeer bedrijfsmatig, afsluiten van reisovereenkomsten en/of verienen van bemiddeling bij de totstandkoming van reisovereenkomsten dan wel het aanbieden om af te sluiten dan wel te bemiddelen.

b. Vervoer:
Personenvervoer binnen, aismede van en naar Suriname.

c. Reisovereenkomst:
Overeenkomst waarbij de ene partij (het reisbureaubedrijf) zich jegens de andere partij (de opdrachtgever) verbindt tot het als wederpartij van een vervoerder, onderscheideniijk van een ondernemer die verblijf verschaft, sluiten van een of meer overeenkomsten tot vervoer onderscheideniijk tot verbiijf.

II. Voorts te bepalen dat: 

A. de vergunning onder de volgende voorwaarden verleend zal worden: 

  • a. de exploitatie van het reisbureaubedrijf dient te geschieden in een speciaal voor dit doel ingerichte, voor het publiek toegankeiijke, aparte besioten ruimte;

  • b,. in de vesting dient een brandkast met een gewicht van tenmiinste 182 kg -die nagelvast bevestigd dient te zijn- of een brandkast met een gewicht hoger dan 300 kg, aanwezig te zijn;

  • c. de vergunninghouder dient gegevens bij te houden en te verstrekken conform de richtlijnen van het Coordinaatschap Toerisme en Horeca van het Ministerie van Economische Zaken;

  • d. bij het bedrijf dient een parkeerplaats te worden aangelegd ten behoeve van het personeel en de bezoekers op aanwijzing van het Ministerie van Openbare Werken.

B. deze beschikking die in het Staatsbiad van de Republiek Suriname wordt bekend gemaakt, treedt in.werking met ingang van de dag volgende op die harer bekendmaking.

III. Aan te tekenen dat bij overtreding van de in deze beschikking genoemde voorwaarden, artikel 16 van het Decreet Vergunningen Bedrijven en Beroepen (G.B. 1981 No. 145), van toepassing is.

IV. Van deze beschikking afschrift te zenden aan de Directeur van Binneniandse Zaken (in duplo), de Direkteur van Reciionale Ontwikkeling, de Direkteur van Justitie, de Direkteur van Openbare Werken, de Direkteur van Economische Zaken, de desbetreffende Distrikts-Commissaris, de Coordinator Toerisme en Horeca, het Hoofd van de afdeling Bedrijfsvergunningen en de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Paramaribo, de 1 le september 1991 
H.EERSEL 

Uitgegeven te Paramaribo, de 17e maart 1992. 

De Minister van Binneniandse Zaken,
S. SETROREDJO.