Staatsbesluit van 12 mei 1997, houdende regelen inzake instelling van een burgerlucht luchtvaart veiligheids autoriteit Suriname

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

Overwegende, dat - ter uitvoering van artikel 10 van de "Surinaamse Luchtvaartwet 1935" (G.B. 1935 No. 102), geldende tekst (G.B. 1935 No. 069) - het nodig is regelen inzake een "Burger Luchtvaart Veiligheids Autoriteit Suriname" aangeduid als CASAS (Civil Aviation Safety Authority Surinam ) vast te stellen.

Heeft, de Staatsraad gehoord, vastgesteld het onderstaand door de Raad van Ministers voorbereid staatsbesluit.

 

Artikel 1

Begripsbepalingen

 

1. Voor de toepassing van dit staatsbesluit wordt verstaan onder:

 • De Minister: de Minister belast met de burgerluchtvaart

 • Directeur: de Directeur van CASAS.

 • Annexen: Bijlagen behorende bij het Verdrag van Chicago inzake de Internationale Burgerluchtvaart van 7 December 1944

 • PANS-OPS: Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operation. (Procedure voor luchtvaart Navigatie Diensten - Vliegtuig Operaties).

 • CASAS: Civil Aviation Safety Authority Surinam.

 • (Burger Luchtvaart Veiligheids Autoriteit Suriname)

 • RAC: Rules of the Air and Air Traffic Services.

 • (Luchtverkeersregels en Lucht Verkeersdiensten)

 • ICAO: International Civil Aviation Organization.

 • (Internationale Burgerluchtvaart Organisatie)

 • Human Factors: Menselijke handelingen waardoor situaties worden beinvloed.

2. Overal waar in het staatsbesluit. van 27 November 1985  (S.B. 1985 No. 069) de benaming "Hoofd van de Luchtvaartdienst" voorkomt, wordt deze vervangen door "de Directeur van CASAS".

 

Artikel 2

Instelling CASAS

 

 1. Ingesteld wordt een "Burger Luchtvaart Veiligheids Autoriteit Suriname" aangeduid als CASAS (Civil Aviation Authority Surinam).

 2. CASAS wordt geleid door een Directeur, die bij resolutie wordt benoemd door de President op voordracht van de Minister;

 3. De eisen van benoembaarheid van de Directeur worden bij resolutie vastgesteld.

 

Artikel 3

Taken en bevoegdheden

 

1. In het algemeen heeft CASAS tot taak het bevorderen en waarborgen van de vliegveiligheid van in Suriname geregistreerde burgerluchtvaartuigen of luchtvaartuigen van vreemde nationaliteit in gebruik bij Surinaamse rechtspersonen, al dan niet voorzien van een vergunning tot vluchtuitvoering, of in gebruik bij natuurlijke personen, ongeacht waar ter wereld deze zijn ingezet.

2. CASAS is bevoegd tot:

 1. ontwikkelen en regelmatig aanpassen van nationale standaarden en regelingen in overeenstemming met Internationale standaarden en aanbevelingen, zoals opgenomen in de bij het Verdrag van Chicago van 1947 behorende Annexen;,

 2. het inspecteren, afgeven, goedkeuren, schorsen of intrekken van:

  (1) vergunningen tot vluchtuitvoering, ingevolge ICAO Annex 6;

  (2) vergunningen van ondernemingen belast met het onderhoud en repareren van burgerluchtvaartuigen in Suriname, ingevolge de ICAO Annexen 6 en 8;

  (3) vergunningen van ondernemingen belast met het verrichten van alle

  handelingen in verband met het opslaan en vervoeren van gevaarlijke

  stoffen ingevolge Annex 18;

  (4) vergunningen voor het verzorgen van luchtvaartopleiding, ingevolge ICAO Annex 1 of door de Directeur aangewezen aanverwante opleidingen;

  (5) technische vergunningen voor het exploiteren van luchtvaartterreinen;

  (6) vergunningen van ondernemingen voor de uitvoering van werkzaamheden verband houdende met aviation security, ingevolge ICAO Annex 17.

   

 3. het controleren van de werk- en rusttijden regelingen en andere werkomstandigheden van luchtvaartpersoneel dat in het bezit is van volgens Annex 1 afgegeven bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen.

 4. het controleren van in Suriname geregistreerde luchtvaartuigen op hun luchtwaardigheid en de afgifte van bewijzen van luchtwaardigheid voor zodanige luchtvaartuigen;

 5. 1. het goedkeuren, afgeven, vernieuwen, intrekken of schorsen van bewijzen van bevoegdheid, zoals vermeld in Annex 1;

  2. het geldig verklaren van elders uitgegeven geldige bewijzen van bevoegdheid ingevolge Annex 1.

 6. het inrichten en bijhouden van een register waarin aantekeningen worden gemaakt inzake de afgifte, geldigverklaring en verineuwing van de verschillende typen bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen, afgegeven aan het luchtvaartpersoneel, ingevolge ICAO Annex I en ander luchtvaartpersoneel door de Directeur aangewezen;

 7. het opstellen, verspreiden en houden van toezicht op de verschillende af te nemen luchtvaartexamens;

 8. het bijhouden van een luchtvaartuigregister voor de inschrijving van burgerluchtvaartuigen;

 9. het vaststellen van vergoedingen voor de dienstverlening in verband met de uitvoering van inspecties, afgifte, vernieuwing of geldigverklaring van bewijzen van bevoegdheid, registratie van burgerluchtvaartuigen en het afnemen van luchtvaartexamens;

 10. het instellen en uitoefenen van toezicht op de naleving van de bepalingen van de Annexen 1, 3, 5, 6, 7, 8, 16, 17 en 18 en de PANS-OPS;

 11. het uitoefenen van toezicht op de naleving van de Annexen 2, 4, 9, 10, 11, 12, 14 en 15 en het ICAO Document 4444 inzake Luchtverkeersleidings- en communicatie diensten alsmede vliegveldfaciliteiten;

 12. het coordineren van het onderzoek naar vliegongevallen/vliegincidenten zoals opgenomen in ICAO Annex 13 behorende bij het Verdrag, waar nodig onder toezicht van de justitiele autoriteiten;

 13. het treffen van voorzieningen ter voorkoming van onveilige situaties waarbij in het bijzonder "Human Factors" een rol kunnen spelen.

 

Artikel 4

Adviezen inzake vliegveiligheidsbeleid

 

 1. De Directeur zal de Minister adviseren omtrent beleidsaangelegenheden ten aanzien van de vliegveiligheid van de burgerluchtvaart.

 2. CASAS dient te rapporteren aan de Minister ten aanzien van de uitvoering van de in dit staatsbesluit geregelde taken, betrekking hebbende op beleidsaangelegenheden ten aanzien van de vliegveiligheid.

 

Artikel 5

Fonds vliegveiligheid

1. Bij of krachtens beschikking van de Minister worden regelen gesteld ten aanzien van vergoedingen:

 1. welke CASAS mag hanteren voor uit te voeren inspecties en controle werkzaamheden;

 2. de hoogte van de bijdrage welke Surinaamse luchtvaartondernemingen en die welke hiervoor in aanmerking komen, zullen moeten storten voor het in standhouden van vliegveiligheid w.o. die van rechtspersonen en natuurlijke personen en van luchtvaartinstallaties.

2. Fondsen verkregen als bedoeld in lid 1 van dit artikel zullen worden gestort in een "Fonds Vliegveiligheid" dat door een door de Minister aan te wijzen organisatie zal worden beheerd ter financiering van de begroting van CASAS en van andere kosten de vliegveiligheid betreffende.

 

Artikel 6

Nadere regelen omtrent te treffen voorzieningen

 

1. Bij beschikking van de Minister kunnen nadere regelen worden gesteld omtrent in dit staatsbesluit geregelde aangelegenheden.

2. Bij beschikking van de Minister wordt een direktiereglement vastgesteld waarbij kan worden bepaald dat de Directeur nadere meer gedetailleerde administratieve maatregelen en voorzienipgen kan treffen.

 

Artikel 7

Aanpassing regelingen

 

Voorzover in de bij of krachtens de Staatsbesluiten van 29 december 1984 (S.B. 1984 No. 115) en 27 november 1985 (S.B. 1985 No. 069) er bepalingen voorkomen, waarbij taken betreffende de veiligheid van de burgerluchtvaart aan een dienst of een orgaan zijn opgedragen, dan wel de uitvoering van een bevoegdheid de vliegveiligheid rakende aan de President of de Minister is toegekend, worden deze in dier voege gewijzigd dat deze taken en bevoegdheden thans aan,CASAS zijn opgedragen onderscheidenlijk toegekend.

 

Artikel 8

 

 1. Dit Staatsbesluit kan als "Besluit CASAS" worden aangehaald.

 2. Het wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.

 3. Dit staatsbesluit treedt in werking met ingang van de dag volgende op zijn afkondiging en werkt terug tot I Mei 1997.

 4. De Minister draagt zorg voor de uitvoering van dit staatsbesluit.

 

Gegeven te Paramaribo, de 12e mei 1997.

J.A. WIJDENBOSCH.

 

Uitgegeven te Paramaribo, de 12e mei 1997,

De Minister van Binnenlandse Zaken,

S.W. KERTOIDJOJO.

 

 

NOTA VAN TOELICHTING

In het Staatsbesluit houdende regelen inzake instelling van een Burger Luchtvaart Veiligheids Autoriteit Suriname wordt nader bepaald de maatregelen die getroffen moeten worden om wederom de categorie I status te doen verkrijgen.

Zoals bekend is Suriname na de Onafhankelijkheid toegetreden tot het verdrag van Chicago van 7 decembet 1944 inzake de Internationale Burger Luchtvaart. Het doel van dit Verdrag is het ordenen van de Burger Luchtvaart in het algemeen teneinde de veiligheid van de Luchtvaart te kunnen bewerkstelligen.

Niet alleen op het stuk van de technologische ontwikkelingen zijn er in relatie tot de Burger Luchtvaart in de afgelopen 20 jaren aanmerkelijke veranderingen doorgevoerd doch ook ten aanzien van de strukturen van de Luchtvaartdiensten in de lidlanden.

De Surinaamse Luchtvaartwet dateert van 1935 gevolgd door enkele uitvoeringsbepalingen.

Deze regelingen zijn in de loop der jaren niet aangepast aan de Internationale ontwikkelingen met name ten aanzien van de struktuur/organisatie van de Luchtvaartdiensten.

Tal van landen zijn reeds lang overgegaan tot aanpassing van hun organisatie door middel van wetswijziging.

Onze regelgeving is nog een weerspiegeling van het oude Europese model, dat inmiddels is aangepast aan de eisen van de tijd. Suriname is hierdoor geplaatst in categorie III, hetgeen impliceert dat de organisatie niet voldoet aan de ontwikkelde toetsingscriteria, hetgeen in het onderhavige geval ertoe geleid heeft dat de "national carrier" geen rechtstreekse vluchten op de U.S.A. kan uitvoeren. Hangende de voorbereiding voor een nieuwe Luchtvaartwet wordt over,gegaan tot de instelling van een Burger Luchtvaart Veiligheids Autoriteit Suriname - Civil Aviation Safety Authority Suriname - afgekort CASAS, die tot taak heeft de veiligheid van de Burger Luchtvaart te bevorderen c.q. waarborgen.

Het onderhavige Staatsbesluit heeft daartoe de strekking.

 

De Minister van Transport., Communicatie en Toerisme,

D.C. De Bie.