Staatsbesluit van 12 mei 1997, houdende nadere wijziging van het staatsbesluit van 6 mei 1939  (G.B.1939 No.33) ter uitvoering van de "Surinaamse Luchtvaartwet 1935"(G.B.1935 No.102, geldende tekst G.B.1955 No.69), zoals gewijzigd bij staatsbesluit van 21 november 1977(S.B.1977 NO.103).

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

Overwegende, dat - in verband met Internationale ontwikkelingen op het gebied van de Burgerluchtvaart het nodig is het Staatsbesluit van 6 mei 1939 (G.B. 1939 No. 033 , zoals gewijzigd bij S.B. 1977 No. 103) nader te wijzigen;

Heeft, de Staatsraad gehoord, vastgesteld het onderstaand door de Raad van Ministers voorbereid staatsbesluit.

ARTIKEL I

In Hoofdstuk IV wordt artikel 57 vervangen door twee nieuwe artikelen, luidende als volgt:

 

Artikel 57a

1. Onverminderd het in artikel 57b bepaalde, zijn de volgende door de Internationale Burgerluchtvaart-Organisatie (ICAO) uitgegeven Annexen van toepassing op de Burgerluchtvaart in Suriname:

Annex   1 Personnel Licensing (Bewijzen van bevoegdheid voor Luchtvaartpersoneel, inclusief bemanningen van luchtvaartuigen)

Annex   2 Rules of the Air (Luchtverkeersregels)

Annex   3 Meteorology (Meteorologische regels voor de burgerluchtvaart)

Annex   4 Aeronautical Charts (Kaarten de luchtvaart betreffende)

Annex   5 Units of Measurement to be Used in Air and Ground Operations (Te hanteren normen voor luchtvaartverbindingen tussen luchtvaartuigen en grondstation en omgekeerd)

Annex   6 Operations of Aircraft (Regels omtrent vliegoperaties)

Part I International Commercial Air-transport-Aeroplanes

Part II International- General Aviation-Aeroplanes

Part III International Operations Helicopters.

Annex   7 Aircraft nationality and registration marks (Regels inzake de nationaliteit van luchtvaartuigen en het dragen van registratietekens)

Annex   8 Airworthiness of Aircraft (Luchtwaardigheid van de luchtvaartuigen)

Annex   9 Facilitation (Voorzieningen die doorvoer van passagiers en goederen vergemakkelijken)

Annex 10 Aeronautical Telecommunications (Regels inzake luchtvaartcommunicatie)

Volume I (part 1) Equipment and Systems (part 2) Radio Frequencies

Volume II Communication Procedures including those with PANS status

Annex 11 Air Traffic Services (Luchtverkeersregels)

Annex 12 Search and Rescue (Regels betreffende opsporings- en reddingswerkzaamheden)

Annex 13 Aircraft Accident inquiry (Regels inzake benodigdheden voor vooronderzoek bij vliegongevallen)

Annex 14 Aerodrome (Regels betreffende o.m. onderhoud van vliegvelden)

Volume I Aerodrome Design and Operations

Volume II Helicopters

Annex 15 Aeronautical Information Services (Luchtvaart Informatie Dienst)

Annex 16 Environmental Protection

Volume I Aircraft Noise

Volume II Aircraft Engine Emissions

Annex 17 Security - Safeguarding International Civil Aviation against Acts of Unlawful Interference (Regels betreffende de veiligheid van luchthavens en luchtvaartuigen)

Annex 18 Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Vervoer van ,gevaarlijke stoffen).

 

2. Door of vanwege de Minister belast met de luchtvaart kunnen, ter uitvoering van de Annexen, uitvoeringsbepalingen worden vastgesteld.

 

Artikel 57b

1. Indien het belang van de luchtvaart van Suriname zulks vereist stelt de Minister belast met de luchtvaart bij beschikking vast welke gedeelten uit de in artikel I genoemde Annexen niet van toepassing zullen zijn op de luchtvaart in Suriname en zal daaromtrent aanvullende regels stellen.

2. De in lid I van dit artikel uitgevaardigde aanvullende regels worden onmiddellijk door de Minister aan de ICAO doorgegeven.

3. Door de zorg van de Minister worden een of meer gewaarmerkte exemplaren van de in lid 1 genoemde Annexen, alsmede afschriften van de in artikel 3 bedoelde beschikkingen, aan belanghebbenden verstrekt.

 

ARTIKEL II

  1. Dit staatsbesluit wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.

  2. Het treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van zijn afkondiging in het Staatsblad van de Republiek Suriname en werkt terug tot 1 mei 1997.

  3. De Minister belast met de luchtvaart draagt zorg voor de uitvoering van dit staatsbesluit.

Gegeven te Paramaribo., de 12e mei 1997,

J.A.WIJDENBOSCH.

 

Uitgegeven te Paramaribo, de 12e mei 1997.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

S.W.KERTOIDJOJO.

 

 

NOTA VAN TOELICHTING

Het verdrag van Chicago van 7 december 1944 inzake de Internationale Burger Luchtvaart Organisatie en de daarbij behorende Annexen Bijlagen, in totaal 18 (achttien) vormen de basis voor de regulering en uitvoering van, inzonderheid internationale vluchten met burgerluchtvaartuigen. De Republiek Suriname is toegetreden tot voornoemd Verdrag.

Op grond hiervan is de Staat gehouden de bepalingen van voornoemd Verdrag en de daarbij behorende Annexen na te leven.

Aangezien de bepalingen, vervat in de Annexen-Bijlagen, geen limitatief karakter dragen maar aan wijzigingen onderhevig zijn vanwege de voortschrijdende technologische ontwikkelingen, kunnen deze waar nodig door de Internationale Burger Luchtvaart Organisatie (International Civil Aviation Organisation) worden gewijzigd.

In het Staatsbesluit is gekozen voor een simpele en snelle wijze van doorvoering van wijzigingen. Evenzo voorziet het Staatsbesluit in de mogelijkheid om bij beschikking, ter uitvoering van de Annexen-Bijlagenuitvoeringsvoorschriften uit te vaardigen en door middel van notificaties verschillen door te geven aan de Internationale Burger Luchtvaart organisatie.

 

Paramaribo, 30 april 1997.

De Minister van Transport,

Communicatie en toerisme,

 

D.C. DE BIE