Staatsbesluit van 11 januari 2000 ter uitvoering van artikel 10 van de Surinaamse Luchtvaartwet 1935 (GB 1935 no. 102, geldende tekst GB 1955 no. 69). (Staatsbesluit inzake regulering import Luchtvaartuigen).

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

Overwegende, dat ter uitvoering van het bepaalde in Artikel 10 van de Surinaamse luchtvaartwet 1935 (G.B. 1935 No. 102), geldende tekst G.B. 1955 No. 069 en met in achtneming van het Besluit CASAS (S.B. 1997 No. 019) het, in verband met het toezicht op de luchtwaardigheid van luchtvaartuigen, nodig is, het volgende vast te stellen;

Heeft, de Staatsraad gehoord, vastgesteld het onderstaand door de Raad van Ministers voorbereid staatsbesluit:

 

Artikel 1

Begripsbepalingen:

FAR - Federal Aviation Regulation

JAR - Joint Aviation Regulation

 

Artikel 2

Afgifte /geldigverklaring Bewijs van Luchtwaardigheid

 

Luchtvaartmaatschappijen, eigenaren van luchtvaartuigen, en overige erkende bedrijven dienen de in de bestaande regelgeving opgenomen bepalingen, voor de afgifte of geldigverklaring van een Bewijs van Luchtwaardigheid voor vleugelvliegtuigen of helicopters in alle gewichtscategorieen in, de ondervermelde regels in acht te nemen.

 1. Overlegging van een geldig type certificaat, waarbij de luchtwaardigheid tegen de geldende luchtwaardigheidseisen (certificatie basis) van de betreffende typen vliegtuigen dient te worden aangetoond bij CASAS, ingevolge artikel 3 van het Besluit CASAS (S.B. 1997 No. 019), teneinde te kunnen vaststellen of het luchtvaartuig voldoet aan de Surinaamse luchtwaardigheidseisen voor wat betreft de bouwstandaarden voor vliegtuigen.

 2. Afhankelijk van de overgelegde documentatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel kan CASAS een inspectie uitvoeren.

 

Artikel 3

Bouwstandaarden

 

De certifictie basis voor de afgifte van een Bewijs van Luchtwaardigheld dient voor acceptatie te steunen op een van de volgende standaarden t.w.:

 1. de Amerikaanse certificatiebasis zoals neergelegd in de FAR'S; of

 2. de Europese certificatiebasis zoals neergelegd in de JAR'S; of

 3. de Canadese certificatiebasis zoals neerglegd in de Canadese Regelgeving;

 4. een certificatiebasis, overeengekomen tussen landen door middel van acceptatie van elkaars certificatiebasis, waarvoor door de certificatie autoriteit een Bewijs van Luchtwaardigheid is afgegeven,

 

Artikel 4

Beoordeling bouwstandaarden

 

Gedurende de evaluatie van de bouwstandaarden wordt de beschikbaarheid, juistheid, volledigheid en geldigheid van de overgelegde documenten geverifieerd bij de betreffende instanties en autoriteiten.

 

Artikel 5

Luchtvaartuig

 

 1. Voor keuring van een type vliegtuig, waarvan de certificatiebasis niet overeenkomt met die van de landen als bedoeld in artikel 3 van dit Staatsbesluit zal ingeval van een inhoudelijke afweging c.q. beoordeling van de betreffende certificatie basis leiden tot een langdurig proces (validatie proces), waartoe aanvullende expertise zal worden ingehuurd. De kosten komen voor rekening van de belanghebbende. Daarbij kunnen addditionele eisen worden gesteld.

 2. Het in lid 1 van artikel 5 bedoelde validatie proces biedt vooral geen garantie van acceptatie van het type luchtvaartuig door CASAS.

 

Artikel 6

 

 1. Dit Staatsbesluit kan worden aangehaald als "Staatsbesluit inzake regulering import luchtvaartuigen".

 2. Dit Staatsbesluit wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.

 3. Dit Staatsbesluit treedt in werking de dag volgende op die van haar bekendmaking en vervalt bij de inwerkingtreding van de nieuwe Burgerluchtvaartwet (Wet houdende regels betreffende Burgerluchtvaartwet suriname

 4. De Minister belast met de Luchtvaart draagt zorg voor de uitvoering van dit

 5. Staatsbesluit.

 

Gegeven te Paramaribo, de 11e januari 2OOO

J. A. WIJDENBOSCH

 

Uitgegeven te Paramaribo, de 12e januari 2000

De Minister van Binnenlandse Zaken,

S.W. KERTOIDJOJO

 

 

NOTA VAN TOELICHTING

De beoordeling van de Luchtwaardigheid van in te voeren Luchtvaartuigen kan alleen plaats vinden indien de bouwstandaarden vooraf bekend en beschikbaar zijn. Sommige staten bouwen Luchtvaartuigen waarvan de bouwstandaarden afwijken van internationaal erkende bouwstandaarden waardoor de Luchtwaardigheid niet kan worden overzien en er geen garanties kunnen worden gegeven op "continuous airworthiness".

Om hierin ordening te brengen en de koper tegen zichzelf te beschermen is het noodzakelijk terzake regulerende maatregelen in te voeren, hierbij is gelijk meegenomen de gewijzigde situatie zoals opgenomen in het Staatsblad van 1997 no. 19. In genoemd Staatsblad behoort de controle op luchtwaardigheid van luchtvaartuigen tot de taken en bevoegdheden van de "Civil Aviation Safety Authority Suriname" (CASAS).

 

Paramaribo, 11 januari 2000

J.A. WIJDENBOSCH