Beschikking van de Minister van Transport, Communicatie en Toerisme d.d. 27 februari 2002 no.1152, houdende het vaststellen van voorwaarden waaronder vergunningen voor autobusdiensten worden verleend (Regeling Vergunningsvoorwaarden autobusdiensten).

DE MINSTER VAN TRANSPORT, COMMUNICATIE EN TOERISME

GELET OP :

1. de Autobusdienstwet, geldende tekst (G.B. 1962 No.127).

2. het Besluit Taakomschrijving Departementen 1991(S.B. 1991 No. 058).

Gehoord de Direkteur van Transport, Comunicatie en Toerisme.

OVERWEGENDE

 • dat in verband met het streven,enerzijds verdere ordening te brengen in het openbaar transport en anderzijds het vereenvoudigen van de ambtelijke procedures die verband houden met het nemen van bestuurs besluiten, het nodig wordt geacht de voorwaarden waaronder vergunningen voor autobusdiensten worden verleend vast te stellen.

 • dat artikel 3 van de Autobusdienstwet, geldende tekst G.B. 1962 No. 127 aan de Minister van Openbare Werken en Verkeer, de bevoegdheid geeft voorwaarden en bepalingen vast te stellen bij het verlenen van vergunningen.

 • dat de zorg voor onder andere het openbaar vervoer bij Staatsbesluit van 10 oktober 1991 S.B. 1991 No. 058, houdende instelling en taakomschrijving van Departementen van Algemeen Bestuur (Besluit Taakomschrijving van Departementen 1991) is toebedeeld aan het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme.

HEEFT BESLOTEN

 1. Te rekenen van de dagtekening van deze beschikking ingevolge de vigerende Autobusdienstwet G.B. 1962 No. 127, de in de bijlage van deze beschikking opgenomen voorwaarden en bepalingen waaronder vergunningen voor autobusdiensten worden verleend vast te stellen.

 2. Te bepalen, dat:

  1. deze beschikking kan worden aangehaald als "REGELING VERGUNNINGSVOORWAARDEN AUTOBUSDIENSTEN"

  2. de in lid a genoemde voorwaarden gedurende lx24 uur van toepassing zijn.

  3. de beschikking met de daarbij behorende bijlage in het Staatsblad van de Republiek Suriname zal worden bekendgemaakt.

 3. Van deze beschikking afschrift te zenden aan de Onder-Directeur van Transport, het Hoofd Openbaar Vervoer en het Hoofd Interne Controle.

De Minister van Transport, Communicatie en Toerisme,

w.g. Drs. G.H.G..CASTELEN

             (G.H.G. CASTELEN)

Voor eensluidend afschrift,

De wnd. Direkteur,

Mw. Mr. M.L.M. Harris

 


BIJLAGE

 

Onverminderd de wettelijke bepalingen wordt een vergunning voor het onderhouden van autobusdiensten verleend onder de hierna volgende voorwaarden.

 1. De vergunninghouder dient het traject waarvoor hem/haar de vergunning is verleend regelmatig te onderhouden volgens de vastgestelde routeschema, met dien verstande dat er toestemming moet worden verleend door of namens de Directeur van Transport Communicatie en Toerisme, om van de routeschema af te wijken.

 2. Er mag geen hogere tarief worden gevraagd dan het door de Minister van Transport, Communicatie en Toerisme vastgesteld.

 3. De letters ter aanduiding van de route links-voor en rechts-achter (met verf ), het maximum aantal te vervoeren personen, alsmede het registratienummer van de vergunning zullen door of namens de Directeur van Transport,.Communicatie en Toerisme worden aangegeven hoe deze dienen te worden aangebracht op de autobus.

 4. Het is niet toegestaan routebordjes te gebruiken ter aanduiding van het traject of route.

 5. Zonder schriftelijke toestemming van de Directeur van Transport, Communicatie en Toerisme mogen er geen andere diensten dan die waarvoor de vergunning is verleend met de autobus worden verricht.

 6. De vergunninghouder dient zich tenminste voor een kalenderjaar te verzekeren tegen Wettelijke Aansprakelijkheid voor Motorrijtuigen, welke aansprakelijkheid zich moet uitstrekken tot de inzittenden of passagiers in de autobus.

 7. De vergunninghouder is verplicht zich te houden aan de maatregelen die getroffen zijn ter bevordering van regelmatige afritten op de buslijn.

 8. De autobus moet zowel van binnen als van buiten steeds in goede staat van onderhoud verkeren. De vergunninghouder is tenminste tweemaal per jaar en zodra zulks vanwege de Directeur van Transport, Communicatie en Toerisme noodzakelijk wordt geacht de autobus aan een keuring te onderwerpen.

 9. Gevonden voorwerpen in de autobus dienen binnen 24 uur daaropvolgend bij de Politie te worden ingeleverd.

 10. De vergunninghouder is verplicht het door de Minister vastgesteld tarief zo duidelijk zichtbaar en leesbaar mogelijk aan te brengen in de autobus.

 11. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Directeur van Transport,Communicatie enToerisme mag niet tot vervanging van het voertuig worden overgegaan.

 12. De vergunninghouder of diens chauffeur dient zich zonder reden daartoe te vinden ten allen tijde korrekt te gedragen tegenover controleurs.

 13. Het is verboden om tijdens het uitoefenen van de vervoersdiensten geluidsversterkende installaties te gebruiken. Er mag slechts gebruik gemaakt worden van de originele speakers zonder uitbouwboxen of drukboxen.

 14. Het is verboden :

  • onnodige verlichting te hebben aan de bus.

  • de ruiten te blinderen en donker te coaten alsmede inkijk belemmerende schermen aan te brengen met uitzondering van een straaltje van 10 cm op zijruiten en 15 cm op de voor- en achterruit.

 15. De vergunninghouder dient te allen tijde het uitgereikte verunningsbewijs en het bewijs van toestemming voor het zich doen bijstaan van een chauffeur, alsmede het bewijs van betaling van het verschuldigde vergunningsrecht, welke zijn verpakt in gelamineerd plastic bij zich te hebben en welke op eerste aanzegging aan de daartoe bevoegde functionaris dienen te worden getoond.

 16. De bestuurder van de autobus dient in het bezit te zijn van een categorie D rijbewijs.

 17. De bestuurder van de autobus dient een verklaring van de Districts-Commissars te overleggen,, waaruit blijkt dat hij niet ongunstig bekend staat bij de justitie, alsmede een doktersverklaring (niet ouder dan een jaar) inhoudende dat medisch geen bezwaar tegen het besturen van de autobus bestaat.

 18. De vergunninghouder alsmede zijn personeel zijn in het belang van de veiligheid verplicht zich, bij het verstrijken van het tijdvak waarvoor de vergunning is verleend, aan een jaarlijkse medische keuring te onderwerpen.

 19. Ingeval de vergunninghouder voor het onderhouden van de autobusdienst gebruik zal maken van een chauffeur, is daarvoor schriftelijke toestemmmg van de Directeur van Transport, Communicatie en Toerisme vereist. Hiervoor zal er een vergoeding worden gevraagd.

 20. De vergunninghouder dient ter verkrijging van de in het vorig lid bedoelde toestemming te overleggen:

  • de gegevens van de betrokken chauffeur.;

  • het rijbewijs,

  • verklaringen als in de leden 17 en 18 en

  • een verklaring inhoudende een opgave van het aantal werkuren per dag.

 21. De vergunninghouder is verplicht nauwkeurig boek te houden van de resultaten van de exploitatie van de autobusdienst, welke hij verplicht is te overleggen bij navraag door de Directeur of een door de Directeur aangewezen functionaris.

 22. De vergunninghouder dient voor de verlenging van de vergunning tenminste 6(zes) maanden voor het verstrijken van de expiratie datum een schriftelijk aanvraag tot verlenging indienen.

 23. 23. De vergunning mag mag niet aan derden worden overgedragen zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de Minister van Transport, Communicatie en Toerisme.

 24. De vergunning kan worden ingetrokken:

  • indien de vergunninghouder of diens chauffeur zich jegens functionarissen belast met de controle op naleving van deze voorwaarden op een ontoelaatbare wijze gedraagt.

  • bij veroordeling van de vergunninghouder wegens gepleegd misdrijf. E.e.a. ter beoordeling van de Minister van Transport, Communicatie en Toerisme

  • bij herhaalde overtreding van de verkeersvoorschriften door de vergunning houder of diens chauffeur.

  • indien de vergunninghouder de autobus laat besturen door een ander dan zichzelf of zijn chauffeur van wie hij toestemming heeft verkregen.

  • indien de vergunninghouder of diens chauffeur tijdens de vervoersdiensten onder invloed zijn van alcohol of ander verdovendmiddel.

  • wanneer de vergunninghouder i.v.m. een zeer vergevorderde leeftijd of duidelijk waarneembare slechte gezondheidstoestand, fysiek of psychisch niet in staat wordt geacht een autobus te besturen.

  Een en ander ter beoordeling van de Minister van Transport, Communicatie enToerisme

 25. De vergunning komt te vervallen indien tenminste een maand zonder de daartoe verkregen toestemming, de autobusdienst niet wordt onderhouden.

 26. Met het toezicht op de naleving van de vergunningsvoorwaarden worden belast de Minister van Transport,Communicatie en Toerisme en door hem aangewezen functionarissen, de leden van het Korps Politie Suriname en de buscontroleurs.